Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

Årsmøteinnkalling 2018

I henhold til vedtektene innkalles det til årsmøte i Olsok i Tolga på Malmplassen Gjestegård onsdag 15. november 2017 kl. 19.00.

På årsmøte kan alle medlemmer møte, og hvert medlem har 1 stemme, jf vedtektene.

Hjertelig velkommen!

Tolga 15. oktober 2017

Kaj Trana
Styreleder, Olsok i Tolga

 

 

Sakslista

 1. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokoll
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Vedta årsmelding 2017
 4. Vedta foreløpig resultatregnskap og balanse for 2017
 5. Medlemskontingent: Styret foreslår samme satser som i 2017
  a) Enkeltmedlemmer kr 200,-
  b) Lag/bedrifter kr 500,-
 6. Arrangementsavgifter: Styret foreslår samme satser som i 2017
  a) Avgiftsfritt opp til 20.000 (brutto omsetning)
  b) 5% over 20.000 (brutto omsetning)
  c) Maks betaling kr 10.000,-
  d) Det delegeres til styre å avgjøre tvilstilfeller
 7. Vedta budsjett for 2018
 8. Valg
  Valgkomiteens forslag legges frem på årsmøte. Følgende skal velges i år:
  1) Styret: 3 medlemmer for 2 år
  2) Styreleder for 1 år
  3) Leder av programkomiteen for 1 år. Denne velges blant styrets medlemmer
  4) Programkomiteen: 3 medlemmer
  5) Valgkomiteen: 1 medlem (leder)
  6) Revisorer: 1 medlem
 9. Eventuelt, innkommende saker