Innkalling til årsmøte 2018

I henhold til vedtektene innkalles det til årsmøte i Olsok i Tolga på Bunåva 20. november 2018 kl. 19.00.

På årsmøte kan alle medlemmer møte, og hvert medlem har 1 stemme (Jfr vedtektene)

Saksliste:

 1. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokoll.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 3. Vedta årsmelding 2018.
 4. Vedta foreløpig resultatregnskap og balanse for 2018.
 5. Medlemskontingent: Styret foreslår samme satser som i 2018
  a: Enkeltmedlemmer kr 200,-
  b: Lag/bedrifter kr 500,-
 6. Arrangementsavgifter: Styret foreslår samme satser som i 2018
  a: Avgiftsfritt opp til 20.000 (brutto omsetning)
  b: 5% over 20.000 (brutto omsetning)
  c: Maks betaling kr 10.000,-
  d: Det delegeres til styre å avgjøre tvilstilfeller
 7. Vedta budsjett for 2019.
 8. Valg. Valgkomiteens forslag legges frem på årsmøte.
 9. Eventuelt, innkommende saker.

Hjertelig velkommen!

Jamfør vedtektene legges alle vedlegg til årsmøtet ut på www.olsokitolga.no innen 14 dager før selve møtet.

Tolga 30. september 2018, Olsok i Tolga
Kaj Trana /Styreleder

Posted in Fra komiteen og styret.