Innkalling til årsmøte 2018 (revidert)

Innkalling til årsmøte 2018 (revidert)

Årsmøteinnkalling 2018

Velkommen til årsmøte i Olsok i Tolga 2018!

I henhold til vedtektene innkalles det til årsmøte i Olsok i Tolga på Bunåva 20. november 2018 kl. 19.00.

På årsmøte kan alle medlemmer møte, og hvert medlem har 1 stemme (Jfr vedtektene). Endelig saksliste under. NB! Denne sakslista er revidert og oppdatert etter styremøtet som ble avholdt 14. november.

1. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokoll.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Årsmelding 2018. Vedlegg 1
4. Gjennomgang av foreløpig regnskap for 2018. Vedlegg 2
5. Vedta årsregnskap for 2017. Vedlegg 3
6. Medlemskontingent

Dagens satser:
a: Enkeltmedlemmer kr 200,-
b: Lag/bedrifter kr 500,-

Styret foreslår å endre medlemskontingenten til kr 200,- både for lag/bedrifter og enkeltmedlemmer.

7. Arrangementsavgifter

Dagens satser:
a: Avgiftsfritt opp til 20.000 (brutto omsetning)
b: 5% over 20.000 (brutto omsetning)
c: Maks betaling kr 10.000,-
d: Det delegeres til styre å avgjøre tvilstilfeller

Styret foreslår å opprettholde dagens satser.

8. Vedta budsjett for 2019. Vedlegg 4
9. Valg. Valgkomiteens forslag legges frem på årsmøte.
10. Innkommende saker.

Styret foreslår følgende vedtektsendring:
Styret skal bestå av 5 medlemmer og 1 fast vararepresentant, som stiller fra programkomité.

 

Hjertelig velkommen!
Tolga, 6. november 2018, Olsok i Tolga (revidert 14.11.2018)
Kaj M. Trana/Styreleder